Fájl #547: "jaszkun_polgar_01_10_1874-07-02.pdf"

jaszkun_polgar_01_10_1874-07-02.pdf

PDF Text

Szöveg

Jászberény, 1874. julius 2.

10. szám.

1. évfolyam.

J Á S Z K U N POLGÁR.
Közérdekű, gazdászati, ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap.
Megjelen minden csütörtökön.
Előfizetési feltételek :

I.

Szerkesztőségi iroda
tized, 84-dik szám alatt.

Május l-től augusztus végeig . . .

2 frt.

Kiadó h i v a t a l .

deczember

4 frt.

Gerzsány A n t a l , I I . tized, saját
házában.

"

. . .

Hirdetések dija:
Egy 3 hasábos petit sor helye
10
kr.
Többszöri hirdetések engedményben részesülnek.
Kincstári illeték külön
30
kr.
Nyilttér sora
25 kr.

Tisztelettel tudatjuk, hogy lapunkra előfizetéseket a LITASSY TESTVÉREK czimü helybeli közelismeresben részesülő czég is elfogad.
Czélom — nyilvánosan reá mutatni

Tájékozásúl.
(Vége.)
Nagyon bevott szólam nyomott ló<r-

körfinkben , bogy önnön magunk >aját
társadalmi és political bajainkat, közéle­
tünk egyik máaik ágának botrányoj me­
netéi ne leplesgeesfik; mert rosz vélemenyeket keltegetünk . . .
Szomorúan

jellembelié

ez

kórál'-

lapotainkat. ba es oh érrényre emelked­
nek, hazánknak ez évi történetéből szük­

sége*, volna, bogy kitépeaaék néhány lap.
— Á m bog} a rágódó fekély kimetszésével
a megmentét eszközöltessék, kell, bogy t
baj kútforrása

ós

terjong-ósónok oka, mórve

köTetkeaményeinek fenyegető reszé-

Íves volta k i m u t a t t a s s ó k .
A/.ok, kiknek érdekében áll, hogv a
v ilágosságárasztó fónv, véka alatt marad­
jon
(pedig vaunak itt egv néhányan)
szoktak kiválókép fentebb jelzett módon
vélekedni.
Hasztalan ellenmondás, oyanútkeltií
tiltakozás «•/. I a számolás pillanata elér*

késett, a nép egéssséges zöme jármát lehányja már, az ámitót Ítélőszéke elé nh •

sendi, B örökre megbélyegzi
A képmutatás ée hazudósát politicájának kora lejár, az olcsón rett dlOSÓség
nymbusánah rég foszlányai letépetnek, a
basafitág rongyollott palástja alól, tátongó
fogyatkozások tünedeznek eló.

A SZÉPNEM SZÁMÁRA.
Beteg-ágyon.*)
Hallgat a lant
Mint a halott
Kos/ tílágban
8 jobb időket
•i

E

v.iio.ii

:l

(félre dobfs régen),
mély BÍr-fenéken;
dalra nincsen élet,
rajjon k i remélhet I ?

költői Ihlettel i r t versezet ueni

l.ipapknnk. hanem a JfUlkttasáj

IzerSeettöjéaek

.Ml.itot il 0 ZSOabaa SSOZ MgjagyzSesel utasít .i
azt vissza, hogy nincs h. BBC kOlt&iség Az IfSS,
nincs bonne edoetissiaMa k-»Ir.»is«v,•'• k..• t ZttTt <>/. a

Osla«M sedrében terezi baaezi is raz tease u n a égi
Ihletből, mii a mú/ -a OSOkJa nyújt. - Azi'>rt mi

itf*n szívósén kózíiljilk

Szerkesztőség.

azon tizei mekre, melyek a bazafiaskodás
Őrre alatt egyéni tisztátalan érdekek ésönzés szolgálatában a társadalom megméte*
Irezésével a korlátolt felfogásé és kulszintol megcsalatott nop kebeléből az erköl­
csösséget kitépték B adottpéldák által logékonj iiyá tették a becsületesség ée társa­
dalmi erények iránti elhidegülésre. Nom
a mulandó magánbosezú, ttom a szénre
délyesség, banem a megsOlyodl közerkölcs
fölötti keserveim, és a bitorkodó fel tola­
kodás leszorításának szüksége késztettek
tollbos nyalni.
Folv hat mar a oorruptio ! silány ered­
ménye örvendetes banns^ga az eszmélni
keadőnép öntudatra ébredésének, hasson-

Vagi a folytonosan beszélő annyira
megzaklatta a gyorsirókat,hogy ások bossBzúságból kihagyták, a ekkónt nines nyo­
ma ;» naplókban ; a mi kéréssé valós/mü.
a törrényhozó a „hallgatás
arany" elvét vallva állhatatosan magá­
énak (ő f. — egy arany - ) ressélyes­
nek találá a cselekvés terére lépnij a mi
szinto bihetlen, dc igen ralóssinű.
Pármelyik föltevés legyen igasolt, a
valóság által,minthogy korrajzot trunk, itt
a képzelem nem működbetik esupán, liá­
nom ti rideg való veendő ssámba ; az ér- ós
naplókönyvekből pedig düosösóge nom
hírlik.

]•//. okból fájdalommal jelentem ki,
hogy nem kisérhetem be ot a parlamentbe

talán mutogatnak már a t r i h u n életére
mint „ n y i t o t t k ö n y T - I V , a nag\ tobl
ség abban csak tisztátalan lapokat lát.

E korra)/, felvett ősimével ezáltal tel­
jesen ellenkezésbe jövök, ezt elismerem,

mikro önzés, érdekhajbássat ée álhazafiság

módosítsa m a g á n a k k i k i tet.-zése szerint,

U

Szőllősy István.

irták a betűket

Az ezen városi képviselő törvényhozó kilencz éves parlamenti müködése.
Korrajz:
SZŐLLŐSY

ISTVÁNTÓL.

| Folytatás >'
M -> r t u

A liaii;;.4r c . u ,,i \

A folteve-rk. miket a logics megen­
ged, im esek •
*
Ereken át vártam iszta légre,
!

on megtartom azt. jóhissemüleg nyúltam
a tollhoz, ki hitte volna: bogy ama törrénihozó:

Ki itthon mini szónok S.Mihály uraimék örökös bámulatának tárgya. —
Ki mini politieufl Deáknak mert v o l m — tanácsot osztogatni,
Ki mint financskapaesitáfl kamat fel­
számolási képességével nevét örökíti.
Ki mun

k<'/.n;i/.d:í-/ mauat hasonlit-

batlan eredeti talentumnak mutogatta,
A kkor rág) at.romon v I m a osafc romját,

Melyben a dal loi.-za "iát az ót:re, —

Az

Hogv bejái\ in bubijoe iilágát
Lehozza .i hírnek koronáját . . .

Blvezém a lány csókját, szerelmét,

idők asi régen porba ronták . . .

A z Orotnnok illatosé kelyhét. —

Mind biába
napról napra érsem,
9ogj lassanként elfog isivverésem,
M i m őss felé a nap rerófénye,
V.ig\ miként a baldokié reménye , . .
Mind h-aba. . melyhez remény fűzött
A / élet im égessen legyőzött; —
Ossz talán roll a kUsdelmes pálya,
N m e - kesémben i győzelmi pálma.
(Mi. pedig ha id a múltba Mállók,
Mennyi ragya l B magas reményt látok:

A barátság hűséggel tetézett —
Kí bin né, IIOL: V mindez elenyészett!?
>> íme ugj van . . elhagyva, feledve*
Glek még, do élve eltemetve, —
Miként a - / í v . melyet a moll rértes,
Oh do azérl folyton
íolyvs véres. . .
Elek még, de mi hassns hogy ólok.
Elkerülnek i / öröm s remények. . .
Egy remény ran, meb éltet és táplál,
Bogy a halál beteg-ágyamnál . i l l .
Pásztor Ferencz.

Ki mint
sági

b u z g ó tauférfi

a

e l n ö k bokros t e e n d ő i r e
Kí mint

jeles

K l l e n e z é v e n á t vakon h í v e m

tanbizott­

vállalkozott,

administrator

helyet­

s

szövevénye? Ogrét

Ki

mint

a vasúti

Ojaj nekem! KI

nagy

alapszabályok

mííértó

dictalását

közkiállítás

torvét

oldalú

három négy

terhei

folytonosan

három

előtérbe tolakodó
legilletékesebb helyen

mindenhol

lármás talentum
igen

a

egyszerit,

Az

fcöflnyű

szava

mit

hogy

igásnak könnvfl
kimonda: D i c s ő

minden
szent! Kell

sorsa,
és

tiszteld!

De

sürgő

f o r g ó , ö r ö k ö - e n u t a z g a t ó , m i n d e n dologba
avatkozó,

mennyi pakliba kerülő.

kezdeményezte.

fontos h i v a t a l

sem r o s k a d o z ó ,

nem,

kellé ügyesked­
relétek elhitessem, m i s z e r i n t
t e h e r ; a az é n szavam az igazzal

n e k e m a h mint

hogy

a fekete,

felér.
fáradtam, min­

egyebet ne m ű v e l j e n , bogj t. i .
d e n n e k oly s z é p s z í n t a d t a m .
Jelszavam volt \ önzetlenség, hazafi­
hallgasson (1865—1869), hellgastetteimben
son (1860—1872), é s i M u é . ballgasson ság, bizony pedig nem volt
egy máknyi i g a a s a g !
E s ennyi k í n o s faradság a erőlkö­

K hallgatás = k ö r ü l h e h ' d 2 l 0 0 a r a n v ;
tessék

désért,

titátiszámítni.

kapnék

vénre

megvetés]

általános

bért ? !

Szőllősy

nép,

ámít tata

mely

magát ,

viszonyok

lés tárgyáé] azon kérdést, vájjon

-ajátké-

pilegs
Van e ezen váró- jogosan

te

képvisel­

ma ?
Azt a nagy e p o e h á l i s

Oselekvéayt, mi­

dőn ugyanis az itteni kövot 8

éret pártállásáról

lelépett, jóváhagyólag
aépgyű 1 esnek

az utat, k i n e k m e r r e haladni
s k i t hova az é n h a t a l m a m

oeoport kolep-

5()—80

egyén

do tett

nem

tolmácsolhatja

har-

Volt

m é g egy m e n t ő

magamnak

hun

e

sah!) befolyást tart a parlamentben, mint va­
laha : Nagy kérdés, vájjon ezen intésé tekin­
télyes }>árt fogja-e érvényesíteni hathatos
befolyását, m i d é n a z o n t ö r v , katosá g — város
I t t vagy
n e m 1 éhatároz

I

dönt

n t ö r-

é n y h osái
melynek i érdekeit a pártot
hűtlenül elhagyott kőzharezos képviseli.
Hogy pedig ama fonák állá-ú fraotio,
mely mint „középpárt** minden józan politieustól mogkaezagva nyavalyog
i létezése
működése osak a „Bolond Miska* i „Borizemjankénak ad hálás anyagot, melylyel a
táborát elhagyott törvényhozó szövetkezeti
— mennyire fbiy be a közdolgok olintézésébo
— unnak megértésére a közviszonyok alakéla-át oaak némileg ismerek előtt sem kell cost*
v

kellene rajta de aggódom miatta'
egj kis előleges képesség mégis
oaak kell arra. hogy valaki e pályára léphes­
sen, - némi előleges vizsgálatot magán vagy
Mert

nyilvános uton csak kell kiailamok

osúfulpórul

ott is

farkas

jártam.egy

kikap — V é g e m

lesz!

H a ha h a ! van is n e k e m

szivem!

adomány

H i s z e n csak

í g y lehetett oly

Qségé-

ros m i n d e n mi vem,
mint

fejem

vész

e l ; a még

mind a
nem tudják
felfogni leányaik felsőbb oktatásának ezéiszerűha elgondolom, hogy ez

szülök h a n y a g s á g á n alapszik, kik

R é g i b e t e g s é g e az k o r m á n y u n k n a k , hogy
mindent

hátulról kezd , s a helyett hogy ipar­

iskolákat én szaktanodákat

nyittatna

először,

melyben a m e g k e z d e n d ő pályára e l ő k é s z ü l e t e ­
ad a liliknek p á l y á j u k a t OfíVHzorrc

gyakorlat­

ás elmúlt h^t egészen a katonáké roll
Nevezetes katonai dolgok mentek ve<rbe. K a

dolog

SS,

bály kivételei.

ha

valaki a

lóról

lebukik. I'jra
a sza­

Kulin közös h a d ü g y minisztert

bajosan Hitetik tel ajbol. Piret tábornok is
terhe l o v á n a k . H á m Sebőn*

aligha lesz többé

teld csak a karját

törte

k i , DBÍg egy debre-

szörnyet halt. Katonai dolgok!
Az

országházban

házasságot

nagyban

Maga

pengetik a

Horn

képviselő

kinyilatkoztatta, hogy kedvenc/, e s z m é j e e ja­

- e m m i v é tesz. - a

Az á l l a m n a k

fe­

a én

el veszek.
. l ó a vihar,

több

vallat, mert ö már 18 é v óta gyakorolja ozt !

Korul a l á t h a t á r

lett, é g i l á t s z i k az éj m á r közeli;'

zeletn a/, itrazoké

haszna vehetlenül

szomoritöbb,

polgári

Hali

értelmetlenségével

ezeui tiszt ugy bukott le lováról, hogy azonnal

elve-z!

Szivemből?

aztán

kétkedem én nőink képességűben,
hogy annyi Szép

N'Mii

Urnái

elharapta a láhani.

e o v darabot

hogy

kait tegyen mini hasznot?!

felültetik ra. E z egyszer ö s s z e g y ű l t e k

I la m é g egyszer b e l é m harap, s z í v e i n ­

Hatalmam

Mar pe­

ban kezdeni meg.

tam ! 8 ü g y e s e n m ó k á z t a m !

dfihöS

hiszen

dig attól, kinél az. ismeretek legegyszerűbb
elemei Í8 h i á n y o z n a k , ki varhatja, hogy szak­
ismeretre oktatni lehessen? V'agy túlságos el
nézést, lágyságot vélnek tanúsíthatni a felvé­

Itt u g y a n nem az é l e t n e k , de jó r a ­

hői

pályával megint több

ket s ismereteket szerezhetnének, szabadalmat
hol vem, mit

készítettem.

Ámde

kijelentésemhez

Tehát egy lisztes

ségét

k á s b e j ö t t p é n z n e k , — k o r l á t l a n u r a vol­

ezikkben (de csak ebben) r é s z l e t e s e b b i n e g h á nyál tárgyári nem teszem e kérdést, csak
annyiba mégis, mennyiben a kifejtendnkkel
5ssse ffegg, volt sziikf<'tre> arra egy futó pil­
lantást vetni.
A Tisza-Csernátony párt ma hatalma-

t a felett

szabad volt,

teltolt.

s i r h a m a j d ó n hole veszek !

madt't lézer választó i i z e i m é i t .
No

minden­

hatalmas vetélytársam,an­
nak h á l á s a n a sírt megástam De j a j ne
k o m , most m á r m é l t á n attól f é l e k . h o g \ «•

ezég ármánynyal kicsikart - iUszehevenyrszett
bizalmi nyilatkozata.

hordjanak,

nyilt meg a nök előtti örülnöm, nom pedig

Volt egy

m e g s z e n t e s í t h e t t e .«

nevezett

nök .. egyen-s/.okuyat "

mkabb azon szomorkodom,

h a t ó urad ! S z e m e i m e g y p i l l a n t á s a m u t a t á

rtz e g y n e h á n y l e k ö t e l e z e t t b ő l dl 1«» t ö r e d é k al­
kotta,

folyatja

,. egyen-fe,jkötőt • viseljenek, végttl, hegy
n Sgy ei i - té rjet kapjanak.
Mily szép lesa aa, midöo nök fogják »
vonatokat vezetni: Mily luw.na leas ebből a/.
államnak ! Hisz. akkor érdemei les* Jászbe­
rényből mindennap utazni Budapestre már
csak azért is, mert DŐ fogja a jegyet kilyug­
gatni Vagy nem ar-e meg egy oly kis lyuk
forintot, lm azt no eszközli ?
Bi a kilátás a jövőben !

csak n e m

I g e n ! urad v a l é k , k o r l á t l a n

kényszerítő hatalmú alatt
meghajolva non retten részletesebb fejtege*
A

az a

h a g v a n d j a ol hatalma** urát

Istvántól.

vasúti

telnél,

A z n e m lehet, í g y n e m tehet,

A „Kikerekítés.”

pedig tovább másol,

(Mézelnem

Bogy izzadtam, hogy

dolognál

(1872 — ?::)

mama

ten tat, koptatja a tollat, mert miniszter fl
excel lenézi áj a kegyeskedett a nőket emanci­
pálni, a vasútnál a l k a l m a z á s t nyitni s z á m u k r a .
Idővel majd gondoskodnifogarról is, hogy a
a

tt

halat?

Nem i s m e r e d , nem l á t o d b e , m i n d ez

I s m é t lem k i hitte volna,hogv eme sok

alatt

minden mókámat,

most f o r d í t a s z n e k e m

merószkedte,

Ki mint az ipartadomány jártas BSakfórfia

midőn átlátod

Most

BSÍnegyleti

resanem!

kell

<> h á l á t l a n n é p . Hz tolod n e m s z é p !

kisajátítás

vala l e b o n y o l í t a n d ó .

elha­

gy ái :

tes p o l g á r m e s t e r i tisztet v á l l a i n ,
Kí mint ü g y v é d

midőn szemeid kinyiltak,

most

A

valál

srvő-

szorul a kapezaja.

Sándornak 1848 ota tartozik

Csiky

'_'•><I forinttal é s

kamataival.Osiky aa államot beperelte A pert
sa állam résztettel
„Szomorú csillagzat, mely boa -ugarokkal

lesz!

. l a i s z o l | esendaSOB SSOrgfl p a t a k o k k a l ' "

Jeruzsálem, Jeroasalem! mert bagyál

Antonio

Grando.

el e n n e m ! ! !

1

Fővárosi csevegések.

KIMUTATÁSA

III


a Jászkerületi népbank s takarékpénztár
1874. évi május havi üzlet forgalmának.

Mit csinál, mama T

Bevétel.

Másolok. kis lányom

mentár.

--

(Folyt követ.)

1 IVn/.tar maradvány l 7 4 apríl
ho 30-áC
• •
s

Mit m á s o l ?
Levelet i

vasúiif^utgmtosághot.

11 ai élt fogok*€ másolni, lia m e g n ö v ö k ?

'2 Takarék hetét

PogBD te is, esak

:\ Vaho Leváltás

most

menj,

hagyd

A kialáaj aagy Örömmel isalad • pupa
ssobájába, - i Imouoja, bogy ö iafogmásolni,
a rasutigasgatósághoi lev* let írni, « hogy Ml

i
ő
6
7

a mama mondta.

8

dolgosni a mamát.

Az ujabb kori
Habakuk

(hamis)

(nem Jeremiás hanem)

próféta siralmai.

J e r u z s á l e m , .leruz^alem ! mért akar-/
elhányni

ennem!

ll"V'J"

kamat
Ke/.e-segl k ö t v é n y he\ alias
kamat
B e t á b l a / o t t kotTÓTJ] beválta_

10090.20
13796.81
y897.

,,

kamut

.

16186.76
106S.24
120
L0.50

— elfogadtatik. Riszner József I I oejc
de tulajdonosokkal kötött szerződés a köi
gyűlés e l ő i r t s pontosatok szerint kéezittetvéu
11 Tokekepzo betét .
vagy ol fogja k-o oszlatni, a/, a közel jövő kér­
— helybonhagyatik.- A m.kir. kin.'-tári mé­
t2 Késedeimi kamat
. . . .
di se
neknek J Ö V Ő ellátására vonatkozó t a n á e - i elő|3 Átmeneti bevétel
X I "i- megyéből panaszkodnak, hogy terjosztés ol fogadtatik - a mének számars
—.—
11 \ !-/leszámítolás
243 11 ott nomosak borzaazté a nyomor és éhség, do- szükséges istállót, agy ;i legénység részére
15 Különbözeti ssámlára
. . .
6.99 sőt a magyar k o r m á n y mit sem tesz annak a helyiséget ingyen, — az élelmi szereket
16 Nyugdíj alapra
enyhítésére, A krimiábél pedig azt irták, hogy pedig B legi i \ - g éa a ménok számára piaezi
17 Nyomtatványokért
. .
1^ Vegyesekből
13.30 • mutatkozott ínséget as o r o n k o r m á n y ár - / é r i n t szolgáltatja k i ; - • költség fedez sebez minden vidéki egyén minden lé bágatáösszesen 54501 12 a t y á s k o d é intézkedései elodábolták.
sáért
1 frtal járuland.— Polgármesteri előtorjeszt< s a kir. járásbíróság elhelyezése tár­
K i a d á s .
Elemi iskoláink vizsgái.
gyában tárgyaltatváu, aa a szabályrendelet
Folyó hé • i ő á n ft. i g a z g a t ó úr elnöklete
17840.24
1 Takarék betét visszafizetés .
szerint, mivel másodszor volt az. idén tár­
alatt
tartott
tanítói
értekezletben,
s
helybeli
34072
'2
betét Dtáni kamatok
gyalva,
elesett.- Halászati jog haszonbi r. . . . 10750.— elemi népiskolákban s I I - i k félévi vizsgála­
3 Válté kölcsönre
l»e adása ellen több helybeli l a k o s kérvényé­
11849. - tok ii k ö v e t k e z ő rendben (tataroztattak meg­ vel — helyoseltetvén a polgármester eljárása
4
tartatni :
—.—
. . .
5 Botabláxotl kölcaönre
— elutasíttatott, Schwarcz Hermann haszon­
.lulius 13-án délelőtt és délután s 1 elemi
1292.
6 Előlegekre
bérlő
— a m. évi aug. országos vásár elha­
fiosztályban.
4712 —
. .
7 Réstrén) osztalékra
lasztásáért 1000 ft bérleongedés iránti kér­
Juliua
1
l-'n
délelőtt
i
3-ik
elemi
fiosz121.98
Tiszti fizetésre
vénye — vélemény adás végett a jo
i
9 Visslesaámftott váltókra . . . 2150 - tálybai
szakosztálynak kiadat ik. Koncsik János ízálJulin
l
ő
.
n
délelőtt
a
2-ik,

délután
kamatokra
188 11
in
iásbiztos kérvénye — s közmunkaváltságdíj
uz 1-ső elemi fiosztályban.
40. 1 i 1^73. "vi jövedelmi számlára
kezelése alóli felmentotése iránt (elolvastat­
Julius
1
7
d
é
l
e
l
ő
t
t
a
2-ik.

délután
194.09
12 Különbözet i számlára
ván, kiadatni h á t á n . z t a t i k — hatáskörű inaz
l-ső
elemi
fiosztályban.
73.85
13
tézkedét v é g e t t , a polgármesternek. Ezek
.lulius lK-án délelőtt az a l v é g i . - dél48.—
14 Napibiztosi díjra . . .
Után a gytilés / -ed 1 órakor eloszlott.
után
a
felvégi
elemi
vegyes
osztályokban.
in Töke képző visszafizetésre . . 1295. J
u
l
i
u
s
20-án
délelőtt
a
s?t-knti
vegyes
visszakamatokra
209 21
16
A / ikrek nomosak az égen, de köze­
700.— osztályban.
. . .
17 \t meneti kiadás
lebb két ki- leányka alakjában ogy kÖZtlSZKZ.MI rizsgálatok minden osztályban s
11
L8
reggeli időben 7. — adélutánni időben pedig telctű Családnál is megjelentek. Szivünkből
400
1 J Iparbank réssrényekre
kiviinunk s kedi M ki- apró angyalkáknak fris
188.06 Sorakor reendik kezdetüket.
20 Vegyesekre
egészséget - hosszú életet, az 5 romos áladnak
Mely vizsgálatokra valamint a tettes
Pénztármaradvány 1874. máju­
pedig áldást és boldogságot.
elöljáróságok,
ú
g
y
a
t.
ez.
szülőket
ÓS
B
Tan
í 995.30
ké, 90-án
Beesésen: 54501.42 , ü g y barátait tisztelettel megbírja. Jberény
• A helybeli gymnasiumi tanuló itju1871 juniui 27Kelt Jászberényben, 1874. éri j ú n i u s 1.
i saját « ' ) n k . pző egylete javara Julius hó 5Pirk
György,
ig.
tanitó.
Ifj. Kbrlaky
József.
B. k.
Szeltnyi
Mdté\
s. k.
én Riszner József ismert aenetanár nr veze­
könyv, lo
p4ii/.tárnok.
tése mellett hangversenyt rendez, melyben

1553.—
110.16
287.50
26 83
700. -

9 Klölo^ beváltás

Keddig lőg még aa országgyűlés

m ű k ö d n i , az bizonytalan. VJ tög-o o | z o I n i

r

a

4

(

Városunk s vidékünk
ujdonságai.

Kinek mi a baja?*)
X

A főváros

jászberényi

származású

valamennyi lako-a panasskodik, bogy Buda­
pesten nem képesek kölcsönhöz jutni, mórt ott
s Jászság számára létezett minden hitolt egy
ittoni n a g y s á g k i z s á k m á n y o l t .

okot

J á s z b e r é n y rendezett t a n á c s ú v á r o s
1874. é v i j ú n i u s 24-én tartott rendes k é p ­
viseleti k ö z g y ű l é s e : Elnök Pintér Mihály
polgármester u gyűlést megnyitrán t á r g y a -

lás alá vétetett: Polgármesteri rendszeres jolentés a város belállapota és Agykezelésről

X T ö b b színigazgató panaszkodik, hogy

— tudomásul vétetik. 1870. 1871. és 1*72.

azon

községi pótadókra vonatkozó előterjesz­
tés, - az 1870. évre 8016 ft. l:\ kr. 1871. év­

szándékuktol.

miszerint

a nyári

idényre Berényben előadásokat tartsanak,egy
ittoni t u d ó s elriasztotta. Bizonynyal princzipálisa paranOsábél történt ozon elriasztás,
miután k é t d u d á n e m f é r o 1 ogy c s á r(1 á b a n.
X

E g y bizonyos kerületben a kijóza­
n o d o t t választók panaszkodnak az idó lassn-aga - a j ö v ő választás idejének még oly távolléte mellett, mert szeretnék nyakukról
már m i e l ő b b lerázni azon t e r h e t , mi n v ü g
n » k is m e g j á r j a .

Mi hír hazánkban?
X A tOStrér főváros ogy vasúti vonal­
lal gazdagodott, a mennyiben a s v á b h e g y i
f o g a s k e r e k ű vasút megnvilt. Azok a hires né­
met Lügev\ akkerok, kik hazánkról mindig a
legbomlottabb birokot s/.okták v i l á g g á boesá.
tani, o tényt bizonynyal oda m a g y a r á z a n d j á k ,

hogy a magyarok kezdenek már észre -térni,
mert vasuiozdonynyal s igy go/.crővol siotnok
a s v a bo k begye föle. Porazo az ö goographiai k ' s z ü l t . - . L'ük e - v á b h e g y e t , l e g a l á b b is
V ii r t 0 m b e r g a b • n képzoli
Csak okot
ember az a m mot !

' ) Áll.iii'ii'. rov.it. uiil»c íniii.U'ii m é l t á n y o s

Igsaaágsi aaaasst bárkitel ÍM fllissadiei
A iterk

évi

re 6311) t't. 4 kr, az 1*72. évre pedig 7)711 t't.
•50'/, kr. potado fog kivettetni, — kev» - vita

pót­
adóellen folyamodók kérelme tárgyában felöl*
után elfogadtatott.Az l*7u. 1*71. községi
vásott

ker. alkapitanyi

Végzések tudomásul

rétettek. As adóvégrehajtásnak — 25 flot meg
nom haladó földadóra QéSVe — beszüntet. se iránt pénzftgy igazgatósági értesítés ha­
sonlóképen tudomásul vétetott. Követkosott
a helybeli ref. egyháztsnács tőgondnokának

Kiss Gizella, I Kléger Ilka k a. szavalni.

Riszner Annácska — o kedve- kis teremtés,
Halmay Kazi - a Kiss testvérek songorázni,
az ifjúság pedig karban énekolni fog. A j á n l juk azt a műpártoló közönség különös figyelmébe, miután kottőa ezé] kínálkozik:a részt­
vevőknek kellemes mfiél vezet, éa jótékonyság
tryakorlása.
X Fényszaruról tudósítanak, hogv i
városi ÍÖbiróság tisztével ideigl. vagy ia vá­
lasztásig a közügyek iránti buzgalmáról is­
mert Szücs M i h á l y ur bízatván meg, er<dves
működésének üdvös hatása mar i- látható. A
város jobbjainak ohajf.i-át tolmácso^jnk, mi­
dőn azon kivánatOt n y i l v á n y i t j u k , vajha Szücs
Mihály ur Q tiszttel véglegesen felnikáztat­
nék, mert aa Fényszaru jövőjére nézve a leg­
kedvezőbb reményekre j o g o s í t a n a .

Mint

• rt."-ültünk, Borsos Sándor mar

társakra tett szert éa harmadmagával tartja
kérvénye .>"<> ft. megszavazott segélynek
ret t eg.-sben az a I >o-ja-/-a<r"t. — Kgy úttal
részletenkénti kiűzetése éa a harangozó réazt a hírt i- hozhatjuk, mi>zerint l e g k ö z e l e b b
r-/<-re * v k a gabonabeli j a v í t á s iránt, — mind
o szándékozik a pandúrokat m e g t á m a d n i . —
az 500 ft. megszavazott segély — saeiy > i \
s mint Borsos Sándor ismerve van, ez tőle ki
alatti részletekben kéretik fizettetni — mind
is t e l i k !
a 8 véka gabona javítás megadatik. A köz­
ségi képviselők kijavított névjegyzékének
Folyó hé 24*éü Borsos Sándor m e g t á ­
beterjesztését illetőleg — tudomásul rétotik, madta Epstein nevű gazdatisztet s a nála
a n é v j e g y z é k a kapura kiluggcsztetni rendel­
lérő 25 frtot .-ajat pigulárusábs esésztatta«
tetik
V a d á s z a t i jog haszonbérbe adását megl'.s mert oly kov« s péna volt az adózónál —
-ziint<»t<> közbirtokossági régzéa felolvastat* jól összeszidta, azután útnak b o c - á t o t t a !
ván, a haszonbérlet megszflntettotní határoz>
tátott.— l'olgármostor válasza a S z i v á k Imre
Ugyan oaak t'. hófi5*énpedig a Herczegá l t a l tett interpellation!
mivol interpelláló
féle pasztán Grünwald Jakabot táaaadts m.*L
képviselő ur nom volt jolon. — a jörő képv.
éi k<; Revolvert i l " írtot veit el tőle,
közgyűlésre elhalasztatott. Szerződi lekre vo« SZép módjával. — A z ott |. fő ÍZpánt pedig
natkozé biztositások t á r g y á b a n a tanács által — halállal l'enve OttS ha m é g OgyaSSr SZŐ
tett olőterjOSZtés
mivel néhány bérlő k i ­
beesés személye ellen mer oaak ogy azét ia
v é t e l é v e l a bérösszegek hiztositvák — de a ejteni !
k e l l ő lépések azok ollenébon is m e g t é t o t t o k ,
r

R

l'gy halljuk, hogy Borsos S á n d o r ezim- J
bortii — Gönczi Bálint karczagi s z ü l e t é s ű , ki
egy időbon a váezi t'oghá/ból szökött inog;— I
s ogy fiatal k i s z o l g á l t huszár kis-éri i l l e t ő s é g ű ,
ét I hevesi j á r á s b í r ó s á g által, bár elítélt, do
k e z e s s é g r e szabadon bocsátott e g y é n !
1

A „ M a g y a r o r s z á g ét a Nagy v i l á g "
2ö-ik számának tartalma: K é p e k : Jules J a ­
nin. — „ F r á t e r tavernieus." — A budapesti
nepszinház. — A lajbárok. — S z ö v e g : Jules
Janin. — „ F r á t e r tavornious." — A budaposti népszínház. — A lajhárok. — A félti
ékeetége. ( K ö l t o m é n y . ) — A z én ö r e g Miska
koesisom. — A fővárosból. — G é z a bánata
(Költemény.) — Előfizetési d í j : N e g y e d é v r e
2 frt ő<> kr. Kveukint 2 diszes jutabunk<p. A z I X 7 4 - i k i é v f o l y a m eddig megjelent számai
meg kaphatók.

Felhivás i tane-zköz-gyartó, kereskedő
ét k i á l l í t ó urakh(»z. A folyó i vi augusztatkái
5' — 14-ig

tartandó magvai á l t a l á n o s taiu'tótanoszköz-kiallitas.-al le-z e g y b e k ö t ve, mtiyoil m i n d e n n e m ű a gyermekkertek,
kisdedovédák, aépiekolák, felső nép- ét pol­
gári iskolák, kepezdek, - i k o t - n é m a ét vakok

g y ü b s ,

intetett, szeretetházak,
való

árvaházak

köréből

t á r g y a k , természettani <•*
vegytani készülékek, természetrajzi ét ter­
ményrajzi g y ű j t e m é n y e k , állat- ét boneztani
praoparátumok. f ö l d g ö m b ö k , t é r k é p e k , ssépirátj Ól rajzeszközök, m i n t á k , iskolai bútorok,

Ezennel felhívjuk tékát • taneszközök
készítőit él tulajdonosait, hogy -zive-kedjenek kiállításunkba minél több alkalmas és
nj tane-.-.kózöket küldeni, főleg miután máris
több oldeirél kaptánk m e g b í z á s t , bogy isko­
l á k -/urnára alkalma- tane.-zközöket vásárol­
j u n k . | igy tehát azon k e d v e z ő holyzotbon
vagyunk, hog) l kiállítókat taneszközeik nagyobb rettenek eladásáról biztosíthatjuk. B u -

dapetteu, 1874. janiotké 18.
az alt. tan

-evüi<

Léderer

Molnár

Béla kor. k a p i t á n y , Szivák Imre
ker. j e g y z ő , M ó c z á r J ó z s e f pol­

közzé

szorított

hogy a magyar kormánynak erdélyi
helytelenítik. Drágalátos
l ó g d araiméit, \ajon m i közük kendteknek
i mát d o l g á b a ? Kissen akkor az '"-nők ügyei­
be tÖbfa joggal avatkozhatnék bele például

Aladár

B tane.-zköz-kiállítási

a taneszköz-

g á r m e s t e r , S z a b ó Ferencz

szásiok elleni eljárását

Szabó K á r o l y , S z a b ó S á n d o r , K a l -

K i n a, inert van ám ö n ö k közt ugyancsak sok

György ügyvéd urakat. —
Az itt felsoroltmegválasztoti
biz. tagokon kívül is azonban nem­

1\

nehézségekkel jár - hogy B a t h ó
Náczi
bácsi
bokros
erdemeiért
bá i oBágr a
emeltessék. Minthogy akkot kertje ÍS b á r ó
Bathó kertnek hivatnék, varosunk ran­
gosai azt bizonnyal azonnal gyakrabban lá­

csak feljogosítja,
de el it várja S l
értokczlot mindazoktól,
kik akár
hivatalos, akár társadalmi á l l a s u k ­
nál fogva a kiskun kor. érdekébon
ózon e l ő k é s z í t ő
munkálatokban
közreműködni hivatva vannak, i
általában a korület j ö v ő j o iránt
hazafias érdeklődéssel viseltetnek,
hogy a bizottság működésebon
osotről esetre külön fölhívás nélkül
í - re-izt\esznek, s őzen m e g á l l a ­

togatnák, s ig) társas&etünk legalább a zö Id-

podásokat előmozdítják.

X Mindazokat, kik varosunk haldokló
felben k-vő társadalmi életi iránt érdeklődnek,
felkérjük miszerint legyeit meg a kellő lépese­

ket, — hiszem ez a mai világban nem nsg)

ben

élénkülne.

• >. Balogh Imre kifejtvén a
testven ö s s / o t a r t o z o s a g azon érze­
+ ügy halljuk, hogy színtársulat jön tet, mely a kÖZÖt multakban g y ö k o közelebb varosunkba 5 előadásait a Bathó rozvén
a Kiskun kerület lakóit
kerti arénában tartamija. M i is dolgozunk eg) a j a s z k o r ü l e t t e l rokoni kapcsolatba
történeti drámán, melynek ezune A z u j a b b- < hozta, > mely közös ö s s z e k ö t t e t é s
k o r i Béla futass, vag) A m egmentett
a törvényjavaslat által végleg msgB a b y l o n ! Sikere nagyszerű lesz I

szakittatni czéloztattk, — indít­

v e ! ) Hanem események dolgában "tt áll a ,
hol egy hét előtt állt. kivéve angliai araimé*
kat. a kik a pt rliane-iit ben határozatra omel-

U k k 'g\ Spanyolország jelenlegi kormányát
elitmerni

nem tartjak

meg s z ü k s é g e s n e k .

Perese mert ne n ki nem s z á m í t o t t á k az abbéi
idei d< 1 1 B b a e • o t

k i ; I g a z mond egy inásik,mcg pedig ily ked­
v e z ő , mint az óhajtva várt eső, mely éltető csep­
pek helyett tojás n a g y s á g b a n hull alá es elven
.t kgSSCbb o a l e g d ú s a b b kalászt i s . (Csak ki­
tartás, türelem, hog) esztendőre is. valami le­
gyen. Szerk )

APRÓSÁGOK,

J'nhnzam

t C i n c i n n a t u s és S á r k ö z y Mi­
koíött

u

— humotos

tekezlet : miszerint „ámbár a te­
rületi

észlelet.

ilyennek megsemmisítését

Kiskunság mozgalma.

ó h a j t j a , hogy I júszk>->
törvényhatóság

A törvényhatóságok
terfttett r%ndetéot tár­
gyában F e l e g y h á z á n 1 S j . i . evi január .í-ik
napján tartott ki-kun kerületi értekezlet rőt
(Vege )
Az
ványt

értekezlet

a módosítással

hangúlag

elfogadja
|

az ezen

s

a tett

indít­

együtt

egy­

határozattá

értelemben

műkö­

hJMűttoégbo Mihálovits B é l a kiskun kor. kapitány el­
n ö k l e t e alatt községenként a követke/., tagokat választja meg. u. m.
kerületi

tessék,
htrény

Balogh

ker. képviselő, —

daley-ben ktgk zeUbb tg)
angol ésbtrma
nyelven megj< lenendő — hirlspot szándékozik
kiadni. íme a vadak köat .i király is i illalkoaik
hírlap laerkesCtesre, nálunk, a rzivilizatió ha­

zájában kötéllel kill bgai kiadót. > azért euy
nemei)
uterkesat iseretnc' kiadójának s i

Benke

József
Imre.

Zádory Károly j e g y z ő , —

Kerek J ó z s e f , elnök.
Szivák Imre, értekezlet! j e g y z ő .

Hirdetmény.

Szász Károly mint,
ásat, tanácsos, Vári Szabó István
polgármester, Farkas Sándor fő­
j e g y z ő , Péter Antal, P é t e r Dénes
ker. képV,, —

A V l - i k t.zed 222-ik saáBi, é t
I I V - i k tizod 153-ik szám
alatti

1 L A K H Á Z Á K
örök áron eladandók

Halasról

Szankról:

itju

László

AiV-

A z értekezlet a tett indít­
ványt
egyhangúlag
hatarzattá
emeli * jegyzőkönyvbe vétetni ren­
deli; i ozzol a tanács kozma ny
t á r g y a ki l e v e n m e r í t v e . — olnök
a g v ü b - t azon k i j e l e n t e s s é l fejezi
be. kegy jelen m e g á l l a p o d á s o k a
k ö z s é g e k n e k szokott módon tudo­
másukra fognak hozatni.
Kelt mint font.

Fülöpszállásról:
T ó t h József ker. s e g e d k a p i t á n y , L á n g o s
Gerzson f ő j e g y z ő . S z a b ó Karoly

Dorozsmáról.

székhelyéül
ki-"

pintatos vezetéséért elismerés sza-

Kunsztmiklósról: Kerek József ker. f ő j e g y z ő . Tóth Ferencz,
H o r v á t h László ker. képv., Baky
Endre ker. a U z á m v o v ó ,

Demény

ennek

tüzesnek

ónálló
kerekí-

vaztassek.

Besenczy János
fobiro, itj.Galambos Antal f ő j e g y ­
z ő , Józan Benő ker képviselő,

i

|

iilrt it

magvaként

Az indítvány
cgyertelmulee
elfogadtat ik, - annak i d e j e , , illet »kes helyen előterjesztetni hataroztarik.
4. V é g ü l i n d í t \ a n y o z t a t i k ,
hogy K e r e k József ertekozloti el­
nöknek jelen t a n a e s k o z m á n y ta­

Laczházáról:

Szabadszállásról

indo­

koltnak nemtartja, hanem ehelyett

Jegyzőkönyv.

Majsáról:

X A hirma királya fővárosában Man-

iddssorútlonségO

tet a idixkertUei szem pontjából
is
fenntartja, — mind a mellett, ha a
törvényjavaslat mégis
keresztül
v i t e t n é k : a jászkeriiletnek,
mint

plébános, Farkas József főjegyző,

utat kim m.
\
Kietnzben

rendezés

felől fent kitejtett általános néze­

Imre ker. a l k a p i t á n y , Dr. Holló
János kiskun ker. fÖOrVOS, Szalay
Antal un inök.
Szeles
László,
N a g y Bálint ker. képviselők. -

X Előlegesen it kijelentjük, nnszennt a
folytában adni fogjak az eset tollú SsőU
1 -\ István ' »zinu: elmetuttatasat'
m'tködme

ványozza, hogy mondja ki az ér­

„Hegyen völgyönlakodalom*mondá V ala­

dendő

Hogy áll a világ?

már József kor. kepv . Várady

i ii i l e r.

emeli

X Azon idő óta, midőn o rovatot utol­
jára betöltöttük, i világ m e g á l l t (de aem ám
rendé. nnOSgáaál I rt jók, mert erre aésVt mi
ía felkiáltunk Gallilcivei: E pnr I Í • o t *

prépost,

jelentek,

-t el«.k-s/.itő b i z o t t s á g elnö­

Ábrahám

hiaotttág elnöke. l>ulinay dyida
kiállitási-bizotISIL' jegyzője.

hály

nagy

s Stég nagyobb s z a v a k k a l k i ­

in ö r d e r e k

Bzembdoti

-tb. leesnek kiállítva.

ke.

Vater

lejekkel

János

Ai u t ó b b i a z o n b a n b é r b e i s k i a d ó .
liöiebh
lié}

tudósítás

M l l i á l j (fi sme>ter

kapható
úrnál

Je­
Jász

-

herényhni.

főbíró, Baranyay Sándor jegyző,—
.i nunet SÓgOfok DStSS<

gyűjtenek, i ugyancsak festésre

keményített

Gerzsány Antal, segéd-szerkesztő.

Félegyházáról:

Mihálovits

Budapest. nyomt. idősb Poldini Ede, úri-utcza 7. sz.

Turcsányi Gyula, felelős szerkesztő.