Fájl #145: "164_200409na_meheszet_a.tif"

164_200409na_meheszet_a.tif

PDF Text

Szöveg

MÉH ÉSZET 2004. szeptemberángnszmsa Ez a nyár hanyatlását jeiző
hónap a méhészek számára nem esak
a télre felkésziiiés és feikészi'tés ideje,
hanem Éászberényé is., a jászsági város
immáron tizenhetedik aikalomnial
adott helyet a Wemzetközi
Mézvásárnak és Méhésztalálkozónaka
a Beresényi titi %portesarnokban
augusztus '7aén érdekiődést feikeiteni
igyekvő kiállítók, idei méztermésiikról
egymásnak beszámoló méhészek

és infikkal cikázó méhészpaiánták
várták a rendezvény megnyitására

HOI'VáTh. Zsófiát, a leköszönő mézkirálynőt
Lehel kürtjének hangjaira a méltóságtelje—
sen lépkedő Guba Imre huszár ezredes kí—
sérte a színpadra. Magyar Levente, Jászbe—
rény polgármestere köszöntötte a vendége—
ket és élményekben gazdag napot kívánt a
megjelenteknek.

Székely Bertalan, az FVM Mezőgazdasági
Főosztályának vezetője nyitotta meg a ren—
dezvényt. Az időjárás viszontagságainak ki-
tett ágazatnak nevezte a méhészetet, ám a
2004—es évet mégis biztatónak találta. Be—
szélt arról, hogy a hazánkban megtermelt
mézmennyiség 75%—a exportra kerül, majd
pontosított, hisz mióta uniós tagország va—
gyunk nem beszélhetünk mézexportról, csak

mézbeszállításról. Véleménye szerint a kivá—
ló minőségű magyar mézzel a kínai, méznek
nem nevezhető, ,,silány anyag" nem veheti
fel a versenyt. Beszélt továbbá a pályázatok
útján elnyerhető uniós támogatásokról. Ha-
zai és uniós segítségre számíthat a méhészet
többek között az oktatásban, az atka elleni
küzdelemben, a vándoroltatásban, és a kap—
tárazonosításban is.

A minisztérium illetékesét H ora/tát]? Zsófia
ZOOB—as mézkirálynő évismertető beszéde
követte. Beszámolt arról, hogy az ország kü—
lönböző pontjain hogyan propagálta a mézet
és a méhészeti termékeket. Megköszönte a
segítséget és a következő mézkirálynőnek is
hasznos munkát kívánt. Bross Péter, az OM—
ME elnöke köszönte meg a posztjáról távozó
királynő munkáját.

A tíz főből álló Szent Ambrus Mézlovag—
rend és a kilenc mézkirálynő—jelölt is bemu—
tatkozott a közönségnek. Zenés gyermek—
műsor és az Árendás, valamint a Barkóca
néptánc—együttes szórakoztatta az érdeklő—
dő közönséget.

Az udvaron hatalmas volt a vásári forga-
tag. Válogathatott a méhész a füstölők, a
kaptárak, a keretlécek, a védőruhák, a török-
mézek között. A Déryné Művelődési Köz—
pontban a vásárral egy időben folyt a kerek—
asztal—beszélgetés. Komoly témák és érdekes
kérdések hangoztak el. Az előadásoknak a

mézkirálynő hangzatos, látványos koronázá_
sa vetett véget. Keve György, az OMME ep *
nökhelyettese és a mézkirálynőt megválasztó ;
bizottság elnöke ,,bundaszagúnak, de tisztes_ :
ségesnek" értékelte a zsűri munkáját és hang
súlyozta a királynő—jelöltek szakképzettségét —
intelligenciáját és felkészültségét. Különdijai (
kapott Kar—kus Anikó lászapátiból, a közöm —
ségdíjas Timári Dóra lett Cigándról. A H. ud- '
varhölgyi posztot a jászberényi Kaló Szilvia,
az I. udvarhölgyét pedig Timári Dóra kapta "*
A trónt ünnepélyesen a jászberényi Jákói Re_ ;
gina foglalhatta el. f
Az eredményhirdetés és a tombolahúzás :
után a fülledt terembol kirajzott méhészcso— f
port eszmecseréje ütötte meg a fülemet. Arról
beszéltek, hogy a kereskedők a mézár zuhaná—
sával a méhészek pánikjára apellálnak. A ke— :
reskedók azt remélik, hogy a méhészek ijedten ;
igyekeznek túladni ,,méhük gyümölcsén", így É
a hasznot ók, és nem a termelők fölözhetik le. f
A csoport tagjai végül megegyeztek, nem ad- ;
ják el a közeljövőben ilyen silány összegért ki—
váló méziiket. Példamutató! Követendő !
A mézvásár sok vendégnek, rengeteg in-
formációéhes méhésznek és hatalmas siker-f
nek örvendhetett. Reméljük jövőre is ered—i
ményes és hasznos lesz a méhésztalálkozó és
mézvásár. Köszönet a szervezőknek.

Konopás Noémi