Fájl #140: "123_200312na_meheszet.tiff"

123_200312na_meheszet.tiff

PDF Text

Szöveg

MÉHÉSZET 2003. december*Arvay György, Budapest: Ta—
! pasztalt ,,Internet—böngésző" va-
ígyok, ismerem a világ eszköz-
;gyártását, nagy újdonság nem
volt számomra. Azonban jó volt
íélőben látni a pergető gépsoro-
7kat, nagyon tetszett a Thomas
,cég méz-viasz centrifugája,
krémméz—keverője. A rendkívül
; informatív kiállítás azt az érzést
isugallta nekem, hogy érdemes
jméhészkedni, s ez erőt ad a
* jövőt illetően. Érdemes volt el-
jjönnü
? ..Dr. Bakonyi Tamás, Buda—
Épest: Mint kutató, nagyon sze—
rencsés vagyok, hogy ilyen közel
ihazánkhoz rendezték az Api—
3 mondiát. Tudtam információt
1 gyűjteni szú'kebb kutatási terüle-
temhez, tanulmányozhattam a
legújabb vizsgálati módszereket.
Az eddig csak tudományos is-
mertetókben, szaklapokban, in-
terneten közölt munkájuk, érte-
kezéseik által ismert szaktekinté-
. lyekkel személyesen is találkoz—
hattam. A későbbiekben biztosan
segítségemre lesznek az itt kiala—
kított személyes kapcsolatok.
Örök emlékeket hagy bennem az
egész rendezvény.

LJUBLJANA, 2003. AUGUSZTUS 24—29.milyen irányban halad a szak—
ma, a méhészvilág. Irányvonalat
adnak az itt tapasztaltak a hazai
méhészetek fejlesztéséhez. Na—
gyon örülök a magyar kiállítás-
nak. Sajnos ,,technikát" nem
tudtunk bemutatni, de a
megtermelt árunkat, az
akácmézet, igen igé-
nyesen, ízlésesen
mutatták be a szer— %
vezők. Köszönet
érte! 0
Király László, -
Balmazújváros: Iz—
gatottan, remények—
kel vártam a kiállítást.
A legnagyobb újdonságot
éppen a magyar standon láttam,
Kónya Lajos forgófészkes kap-
tárj át. Rendkívül jó ötletnek tar-
tom, hogy elhoztuk a mézki-
rálynőt, Szalai Melinda kedves-
sége, bája nagyban növelte
standunk népszerűségét. Kiállí—
tásunk gyönyörű, méltóan hir-
dette, hogy e kis nemzet is
,,nagyban" méhészkedik. Meg-
lepett, hogy a tengerentúli or—
szágok alig képviseltették ma-
gukat. Az igazi méz-nagyhatal—
mak, mint Argentína, Mexikó is

A. kereskedelemben kapható, főleg a szó'lészetben használatos
műanyag kádból kialakított pergetőket árult egy szlovén

eszközgyártó

!; Herr János, Kemse: Várako-
3 zásomat jóval meghaladta a ki-
Iállítás. Sokkal nagyobb terüle-
ten, több kiállító volt, mint élő-
zőleg gondoltam. Kár, hogy hiá-
nyoztak az óceánon túli eszköz-
gyártók. Mint főállású méhész
látom, szembesülök vele, hogycsak mézeladást propagáló is-
mertetőkkel jelent meg. Oröm
volt hallani a sokadalomban
a sok magyar szót, ami mé-
hészeink szakma iránti érdeklő—
dését bizonyítja. Osszességé-
ben, ahogy mondani szokták:
szép volt, jó volt, igaz volt. Az

Apimondián magyarnak lenni,
méhésztársadalmunkat képvi-
selni, küldetés volt.

Molnár György, Jászberény:
Nagyon élveztem a rendezvény,
a kiállítás minden pillanatát.
Sok szép standot lát-

tam, de nekem a
magyar, azaz a mi

kiállításunk tet—
szett a legjob—
ban. Mint mé—
' hész és mint
? méhészeti ren—

O
O
u

§ dezvényszerve-
úfp ző jöttem ide.
. Sto Látszott, hogy

rengeteg pénzt fordí-

tottak e kiállításra, ami érthető
is, hiszen pénz nélkül világszín—
vonalat nem lehet biztosítani. A
látottak alapján érthető a belé-
pődíj nagysága is, ami nekünk
magyaroknak nagyon sok és
nem is vagyunk hozzászokva.
Abszolút szakmai rendezvény
volt, hiszen hiányoztak a mé—

III

hész'feleségek, a gyerekek, nem r
voltak kísérő programok. Az*
eszközök szépek, igényesek, de
nagyon drágákx ,
, Tóth Zoltán, Fényeslitke:
Eletem_ első Apimondiája ez.
Még Szlovéniában sem jártam,
lenyűgözött az ország természe—
ti szépsége. A kiállításfis nagyon
tetszett, csodálkozom, hogy
ilyen kevés magyarral találkoz-
tam. Sajnos a nyelvi nehézségek
szabtak határt gyakorlati isme-
reteim bővítéséhez. Az eddig.
csak képekről ismert eszközöket
most ,,élóben" isláthattam; A
szép, sokrétű, színes magyar
stand, még nekem,-magyarnak is
tartalmazott újdonságokat. Sze-
rintem'ez a rendezvény az utol-
só lehetőség volt arra, hogy uni-
ós csatlakozásunk előtt láthas—
suk, hogysjínem csak mi terme-
lünk mézet, hanem körülöttünk
mindenki, rádöbbenjünk: arra,
hogy egy hatalmas rendszer ki-
csiny tagjai vagyunk és fejlődé-
sünk érdekében mennyire fontos
a nemzetközi személyes kapcso-
latok kialakítása.

B. P.

A krémméz-eloallító keverőgép üstje egy műanyag

tárolóedény