Fájl #135: "112_200309na_meheszet_a.tiff"

112_200309na_meheszet_a.tiff

PDF Text

Szöveg

MÉHÉSZET 2003. szeptemberAz idén méhészetünk helyzetéről,

a fejlesztési elképzelésekről, s persze
a mézkereskedelmi helyzetről
beszélgethettek a jelenlévők.

Úgy tűnik, jól halad méhészetünk Euró-
pai Uniós pályára állítása. Megalakult s
már működik az a méhészeti bizottság,
amely a csatlakozás méhészeti vonatko—
zásait hivatott rendezni. A szervezeti és
személyi kérdések ugyan még nem kris—
tályosodtak ki, de a változás jelei kita-
pinthatók. Az OMME vezetése már ke-
resi a megfelelő pozícióba a megfelelő
embereket, a Terméktanácsnál is volt
kezdeményezés egy EU—s menedzser
beállítására, a taggyűlés azonban elve-
tette a javaslatot.

A csatlakozás pozitív hatásai mellett
érdekes volt szembesülni saját gyenge-
ségeinkkel. A méhészkedés technoló-
giai színvonala még mindig alacsony,
magas az élőmunka-igény, ami hama-
rosan az egyik legdrágább költségté-
nyezővé válik. A szakmai szemléletre

még mindig jellemző az ,,oldja meg az,

állam vagy a szakmai szervezet" típusú

e re ka e zta b e s zé!hozzáállás. A tőkehiány régi betegsége
az ágazatnak, s az ebből fakadó eladási
kényszer is sokszor árt a mézáraknak.
Az sem kedvező, hogy a magyar méhé-
szet költségszintje magasabb, mint né-
hány versenytársunké. A Nemzeti mé-
hészeti program tervezete már készülő-
ben van, de hogy személyesen kik és
milyen szervezeti keretek között . ké—
szítik, nem derült ki. Margyarországról
egy pályázat készül s maguknak a pá-
lyázatoknak sincs egy kialakult egysé-
ges rendszere, a formát minden ország
saj át maga alakítja ki. A pályázati prog-
ram költségének 50%—át a magyar
államnak kell vállalnia, így a pénzek-
hez továbbra is az FVM-en keresztül
vezet az út.

A mézpiaci helyzetet mi sem jellem—
zi jobban, mint hogy a kereskedők nem
sietnek vásárolni, a méhészek sem siet—
nek eladni a mézet. Több kereskedő
szerint a mára kialakult felvásárlási ár
(akácméz 800 Ft/kg, virágméz 600
Ft/kg) nem lesz tartós, s az árak csök-
kenése várható ősszel. Ismét kialakult
az a bizalmatlan légkör, ami az elmúlt

években jellemezte a kerekasztal—be—
szélgetések mézkereskedelemmel fog-
lalkozó részét. A méhészek nem hittek
a kereskedőknek. Most azonban az
OMME képviselője is kifejtette a szer—
vezet mézpiaci helyzethez kapcsolódó
álláspontját, s nem kétséges, hogy me—
lyik vélemény állt közelebb a méhé-
szekhez. Néhány hónapja van ugyanis
az OMME Vezetőségének olyan, a
mézpiaci helyzetet értékelő véleménye,
amit meg akar osztani a méhészekkel, s
ami alkalmas a mézértékesítéshez kap—
csolódó termelői magatartásformák be-
folyásolására.

Repcemézből sokkal kevesebb lett,
mint tavaly, Nyugat- és Dél-Dunántú—_
lon volt belőle termés. Az akác az el-
múlt évek egyik legjobb termését adta,
de nem rekordév az idei. Jól mézelt az
idén a hárs, s gyengébben a szokottnál a
facélia és a selyemkóró.

Az európai uniós csatlakozás előtti
utolsó mézvásár kerekasztal-beszélge-
tése nyugodt légkörben a jövő iránti bi—
zalom jegyében telt el.

Malya Péter