Fájl #126: "68_200210na_meheszet.tif"

68_200210na_meheszet.tif

PDF Text

Szöveg

MÉHÉSZET 2002. októberBerde/és idejének a végére
értünk.

Olvasd eljá/. amit erre (1
hónapra kértünk.

Csak akkor lesz zavartalan téli
pihenésed.

Ha mindazt, amit olvastál. a
jei/'edbe' i'űSTed.

Ha szeptemberben gondosan
elláttuk méhcsaládjainkat. ele—
gendő élelmük és az jó helyen
x- an. akkor ebben a hónapban
már ezzel nem sok gondunk
akad. Az időjárástól függően
én a hónap közepén végzem el
a téli takarást. Ez nagy állo-
mánynál többnapos munka.
Legelőször a fészekkeretek te-
tejére 2 db 4x4 mm—es és 30—
40 cm hosszú lécet rakok. Ezt
azért tartom szükségesnek,
mert ha nagy a hideg és vélet-
lenül léputcaváltásra kerül sor
egy felmelegedéskor, ezt meg
tudja tenni a család. Bár ez
utóbbira általában nem kerül
sor, de minden eshetőséggel
számolnunk kell. Egyébként a
méhek a léputcák között sok—
szor lyukat rágnak. hogy érint-
kezzenek egymással. Rakodó-
kaptáraknál erre nincs szük-
ség, hiszen felfelé könnyen
vonulhat a család.

Erre a lécecskére kerül a pu-
fi nejlon, 1/2 cm—-es hézaggal,
majd az újságpapír. l/2 cm vas-
tagon. Erre jön a rostaráma,
majd megint az újságpapír és
végül egy 4—5 cm vastag lyuka-
csos kartonlapokból összera—
gasztott szendvicstakaró. Ol-
dalt nejlon van, ami felülről le-
lóg, ezt követi a már említett
szendvicstakaró párna.

Az egycsaládos fekvőket
kétoldalt takarjuk. Annyi lé-
pen legyen a takarandó család,
amit az aljáig takar. Még így
M — tavasszal — általában egy

EMLÉKEZTETÖ

kerettel szűkíteni kell a család
fészkét.

A kaptár aljára rakjunk kar—
tonlapot, amire a téli hulladék
és hullák hullanak. Ezt tavasz-
szal csak ki kell húzni a keretek
alól és nem kell bíbelődni a ta-
karítással. Az oldaltakaró mel-
lett mézes keret még véletlenül
se legyen, mert a fiatal anya né-
pe egy részével átvonulhat a
mezes keretre. ahol a tél folya—
mán elpusztul.

Néhány éve közvetlenül a ke-
retekre alufóliás kartont is te—

!, 14

már félig—kétharmadáig
mézes keretek lS lehetnek.

A rakodóknál a méhgömb a
két tiók közepén hel) ezkedjen
el. Nálam az a jó család. ame—

tele

lyik az alsó Hunort és a felső

1/2 NB fiókot a két szélső keret
kivételével takarja.

Kétcsaládos kaptáraknál a
takarásnál és fészekrendezésnél
a valasztódeszka legyen a kiin—
dulópont. Ne legyen légüres
tér, takaratlan lép a választók
között, így közösen fűtik egy—
mást a családok.Nyári emlék — Jászberényi Mézvásár forgataga

szek. Ez tavasszal a hőgazdálko-
dást segíti. Véleményem szerint
télen erre nincs szükség, de a tél
végén már segíti a hőgazdálko-
dását a családnak. Vannak jó
öreg gyékénypámáim is, de az a
tapasztalatom, hogy semmivel
sem jobb, mint az említett leve-
gős kartonból készült párnák. A
lucskosodás és a penészedés
gyakoribb a gyékénypámáknál.

A fészek elrendezésénél
ügyeljünk arra. hogy a család
magja a kijarónyílással szem-
ben legyen. Ha méhesünk észa—
ki vagy nyugati fekvésű, akkor
a hónap vége felé nyugodtan át
lehet telepíteni déli. délkeleti,
szélvédett helyre méhesünket.
Rakadókaptáraknál a felső fiók
és lépsor legyen tele lefedett
mézes léppel. Az alsó fiókban

Ha azt vesszük észre, hogy
valamelyik családunknak nincs
meg a telelő élelem, ne essünk
kétségbe. A gazdagabban telelt,
erős családok felesleges mézes
lépjeivel tűzdeljük meg a sze—
gényen betelelt család fészkét.
így tavaszig biztosan kibírják.
Tavasszal, tél végén viszont le-
pénnyel kell segíteni az élelem-
hiányon. Etetésre még véletle—
nül se gondoljunk.

A kijárónyílás szűkítése és
ráccsal való ellátása előtt még
két füstölést javaslok, ami szin—
te teljesen elpusztítja a mara—
dék atkákat, hiszen már nem
tudnak elrejtőzni a fiasításban.
Ezután rakjuk fel az egér elleni
szűkítóket. A kijárónyílás lép-
utcánként 2 cmz, de inkább bő-
vebb legyen, mint szűkebb.

A kaptárak külső takarására
is sort keríthetünk. Fekete színű
fóliát használjunk erre hogy a
méhek bármikor kitaláljanak a
fény felé.

Én már az ősz folyamán
próbálom az állományomat ki-
egyenlíteni. Októberben már
nem megy vissza a méh a régi
helyére, ezért a 9-10 NB lép-
utcásoktól 1—2 keretet elve-
szek. és a szegényebb népú'e-
ket segítem vele. így általában
7—8 lépen telelnek a méheim.
Arra törekszem, hogy ezeken
a kereteken zsúfoltan legye—
nek a méhek, ne csak lézeng-
jenek rajta.

Ellenőrizzük kaptárjaink
külső állapotát, nem lyukas, re-
pedt—e valahol. Ugyanis hiába
rakjuk fel a kijárószú'kítőt, ha a
korhadt kaptár sarkán játszva
bejuthat a cickány. Készítsük el
a külső szélvédőket is, és rak-
juk fel.

A biztonság kedvéért mindig
olyan helyen van évek óta a te—
lelő állományom, ahol erdő is
védi a kaptárakat az északi
széltől. Gondoljunk arra, hogy
a télben ,,nem a hideg a gonosz,
hanem a szele".

Tavaly télen a tartalékcsalá—
dokat, ahol nem tudtam törzs-
család mellé rakni, belső zárt
helyen teleltettem. A kis csalá-
dok mind átteleltek, kevés
mézfogyasztás mellett. Akinek
van erre alkalmas helyisége,
ne hagyjuk ki ezt a lehetősé-
get. A zárt telelésnél nem kell
vastagon takarni, de a teljes
nyugalmat és a sötétet biztosí-
tani kell. A kaptárakat ráérünk
bevinni a hónap végén vagy
november elején.

Közéletünkről. Tavaly elő-
ször mentünk el a salgótarjáni
mesterkurzusra. Egy életre szó—
ló, gazdag élményekkel jöttünk
haza. Kíváncsian várom most is
a találkozót. A rendezvényen
éjjel—nappal ,,méhészkedtünk".
A két nap így is kevésnek bizo—
nyult. Csak a naiv ember hiszi,
hogy nem kell már tanulnia,
mindent tud. Az is lényeges,
hogy Buchinger (főrendező)
méhésztárs csak a szakma kivá-
lóit, a mesterméhészeket hívja
és várja a rendezvényre.

Király László
Balmazújváros