Fájl #125: "67_200210na_meheszet.tiff"

67_200210na_meheszet.tiff

PDF Text

Szöveg

MÉHÉSZET 2002. október

' A MÚLT WYEÉ! ;

Méhésznamóés viasz égetése a rosta hor-
ganybevonatát is égeti, hiányá—
ban bekövetkezik a rozsdáso—."
"i!" ..-n x:.
l . r'
i A ?. '
*: nr ?; Az 50 éves Méhészet idei falinaptára címlapja

Sőtér Kálmán: A méh és világa című könyvéből idéz

í ügyelmeztetóként: ,,...senki sem mondhatja komolyan,
hogy a méhészet minden titkait, fogásait ismeri ...akik
pedig ezzel kérkednek, rendszerint azoknak

van legkevesebb hasznuk a méhészetbó ."

Lassan kifelé menve a naptári
évből és egyre jobban az idei
méhészmunkákból, nem árt
visszagondolni ez évi tetteink—
re, s okulásainkat eltehetjük jö-
vőre. De azért végezzük el a
méhész még hátralévő teendőit.

Nagy a méhész felelőssége,
hiszen most készítjük elő a jö-
vőt, még ha a feltételeket ko—
rábban kellett is megteremteni.
Gyenge népű és élelmíí csalá—
dok teleltetésére hatékony re—
cept nincs. Rendszeresen aján-
lanak megoldásokat ahelyett,
hogy rákérdeznének a méhés—
gazdánál a ,,gyengeség" okára,
esetleg javaslatot tennének neki
a jövő jobb állapotát eredmé—
nyező módszerre, bár vigyázat,
a ,,mond meg az igazat, betörik
a fejed" mondás a méhészeknél
fokozottabban igaz.

Októberben már nincs ete—
tés! —— nincs a kikelő fiasítás
helyére ,,ráetetés". Méheink
A akkor már nem hordják el az
eleséget, még ha fokozottan
szükségük is volna rá. Október
elején már megszűnik a fiasí-
tás, a hónap második részében
az utolsó petékből kelt méhek
is kibújnak. Ez az atkairtás
fontos és hatékony ideje. Bár a
Méhészet hátsó oldali hirdetés
szlogenje, hogy ,,Mától atka—
mentesebb", több hónapja hir—
deti a Perizin használatát, a va—
lós időszak a fiasításmentes ál-
lapot. Az amitráz hatóanyagú
' füstölések is ekkor a legsikere-
sebbek.

A méhanyák teljesítményét
' évente két alkalommal minősít—
hetjük. Először az akác előtti
fiasítás terjedelméből, másod—
szor a teleléskor. Azonos körül—
mények között tartott, kezelt
családoknál jelentős eltérés van
a népesség és mézkészlet kö—
zött, ,,okozója" a jó anya.

A téli takarás elvégzése előtt
szükséges a keretfedő—válasz-
fal-menekülőtér—keretsín meg-
tisztítása, az ott lévő propolisz

és viasz lekaparása. Csak így
lehet majd tavasszal gyorsan
dolgozni, a keretfedőt feszege-
tések nélkül kiemelni, a lépeket
(fészket) csúsztatni a sínen.

A múlt év első lombhullató
napja október 10., a méhek
utolsó repülése október 23—án,"
az utolsó ,,füstös—nap" (méhek
ellenőrző kezelése) október 25-
én volt.

A téli takarás hőszigetelés, a
hőingadozás és a nagy hidegek
elleni védelem. Vannak gyen—
gén és alig takarók. Sőt! Néme—
lyek egyáltalán nem védik a
méheket. Az elmúlt időszak hi—
bája, hogy összehasonlító kí—
sérleteket nem végeztek a taka-
rás szükségéró'l. Méhészetünk—
ben a szűkített fészeknél —— Fa-
luba Zoltán nyomán — oldalról
gyékény, felülről 4—6 újságlap,
5 mm—es file és újabb 4—6 lap
újság a ,,télikabát".

A fészken kívüli lépeket se-
lejtezés, pergetés, tárolás céljá-
ból 5-7 Celsius-fokos éjszaka
után füst nélkül kiszedjük, hi-
szen a méhek a fészekbe hú-
zódtak. 200 család lépkivételét
és betárolását 4 fő 3 óra alatt el—
végzi. Egy fő kiszedi a lépeket,
2 fő raktárba hordja, egy fő vá-
logat és tárol. Ekkor tesszük a
kaptárba a gyékény oldaltaka—
rót is. Ilyenkor a méhes mun—
kák hőmérője a leheletünk,
amely 7 Celsius-fok alatt lát—
szódik. A takaróanyag felraká—
sakor ,,inasunk" egy taliga,
ezen vannak dobozokban a ,,ré—
teganyagok". A taliga nem
más, mint egy mozgó tároló—
áHvány.

A jó telelés feltétele az
egészséges sok fiatal méh, a jó

minőségű bő mézkészlet és az

anya. A tavaszi fejlődésnek is
ezek a feltételei, de ott ,,rang-
sorban" a jó anya előzi a kész-
letet.

Október második felében

akár 20 Celsius—fok is lehet a
nappali hőmérséklet, de a mé—

hek alig vagy nem is repülnek.
Tavasszal már 10 fokon is re—
pülnek. Tehát nem mindegy
méheinknek, mikor van a 10,
illetve 20 Celsius—fok. Egy má—
sik érdekes megfigyelés: ,,erős"
anyás család az év folyamán
,,elszívja" a mellette lévő csa—
lád népét, ami nem minősül el-
tájolásnak.

Minden idők legjobb telelő—
állománya nálunk 1995—ben
volt, a kétanyásoknál 7,3 keret
családonként. Igaz, az évben
nyolcszor pergettünk, a folya—
matos hordás folyamatos fiasí—
tással is járt. Egymást követték
a vándorlások, alig etettünk,
mindössze 2—3 kiló cukor volt a
,,gyógyszer—hordozó".

A rablás (ha kaptárastól tör—
ténik, akkor az lopás) nagy ál—
lományoknál gyakrabban je—
lentkezik a kaptárak zsúfoltsá—
ga miatt. A ragacsos kijáró'
vagy a kaptárnyitáskor kitódu—
ló méh ,,igazolja" az idegene-
ket.

Az utóbbi években az álta—
lam látott (de a nem látottak is)
méhészetek családjai gyen—
gébb népííek Okuk van rá.
Akác végétől a nyári hordásta—
lanságban (június—augusztus)
,,leereszt" a család, s rajtuk
már az etetés sem segít szep—
temberben. Csodás a finn mé—
hészek helyzete! —— ott főhordás
végén kezdődik a tél, erős csa-
ládok mennek teieló'be.

Az utolsó családvizsgálatkor
lassan, ,,álmosan" mozog a
méh. A munkák gyorsítására
,,előfüstölünk" 4—6 családot, s
méhek nélkül dolgozhatunk. A
mézkamrák levétele is hideg-
ben — S—lO Celsius-fok — tör—
ténhet, méhek seprése és kuta—
tás nélkül.

ősszel túletethetjük méhein—
ket, a majdani telelő fészekben
1-3 léppel többe hordatunk ele—
séget. Ez most pénzkiadás, de
egyúttal befektetés is, hiszen
tavasszal aranyat ér a csodás
fejlődés létrehozója, bővítéskor
felhasználjuk, így a vándorta-
nyán nem kell etetni.

Rostaszövetról a propoliszt
fagyos időben rézdrótos kefé-
vel lehet könnyen eltávolítani.
A rosta, s a rajta lévő propolisz

dás és lyukadás.

A múlt havi Méhészetben ol—
vashattunk az agrártámogatá-
sok bírálatáról, miközben az író
védi a méhészérdeket. Szerin—
tem a méhész érdeke a támoga-
tás! Előírás szerinti igénylése
pedig a feladata. ,,Azé a nóta,
aki fizeti!" — mondás itt is igaz.
Az FVM megyei hivatal és az
APEH szabályos bizonylatok
alapján téríthet. Ez legyen a
legnagyobb bajunk! Örüljünk
az Egyesület által kiharcolt
pénznek és ne a kifogást keres- !
sük. Ugyanis kifogásoljuk a;
méhanya— és gyógyszertámoga— ;
tás rendszerét (talán, mert ezek- 5
nél előre kell fizetnünk, ,,pén-i
zünkbe kerül"), de a normatív
támogatást, a méhcsaládonkén—
ti 1500 forintot nem. Utóbbi
összeget mindenki, kis és nagy
méhész egyaránt felveszi, pe-
dig az adminisztrációja, utána-
járása pontosan annyi, mint a
másik kettőnek. Amikor egye—
sületi elnök voltam, akkor
mondtam viccesen, hogy a ma-
gyar méhésznek hiába osztaná—
nak akár aranyat is, nem lehet—
ne részére átadni, mert a hely és
időpont akkor nem felelne meg
a számára. A méhészek sokasá-
ga vallja, hogy ő a legjobb
asztalos—lakatos—növényvédő-
jogász-stb., és a kis irkász—
firkász munka kifog rajta?

A Jászberényi Mézvásáron
kapkodták az atkairtásra konst-
ruált és árusított befúvókészü—
léket. HaSználati utasítást mel-
lékelt a gyártó, de kezelési is-
mertetést alig kértek. Lehet.
hogy birtokoljuk a befúvó ké-
szüléket, de kétlem a hibátlan
használatot. S ha hibás az atka—
irtás, úgy csökkent értékű!
,,Közös lónak túrós a háta!"
közmondás igaz, de ennek elle-
nére javasolnám. hogy közös—
ségek vásárolják meg a készü—
léket, de csak egyetlen kezelője
legyen. A gyakorlott személy
szakszerűen végezné saját és
társai méhészetében (lehetőleg
azonos időben) a kezeléseket.
így nem csak befúvónk, hanem
hatékony atkairtás is lesz. S az

utóbbi a döntő!

Buchinger György