Fájl #115: "32_200202na_meheszet.tif"

32_200202na_meheszet.tif

PDF Text

Szöveg

IVIÉHÉSZET 2002. február

Szövetkezetek l

"* .a __
MÉH] 2002/2

(nem)támogatása!

Azért adom ezt a kissé magyartalan címet
írásomnak, mert a tavalyi agrártámogatási rende-
let végrehajtásának alapján, legalábbis mi méhé—
szek, a zárójeles változatot érezzük igaznak.

Ott kezdem, hogy hallgatva az idők — és per—
sze az agrártárca vezetése — szavára, Jászberény—
ben 35-en helyi és környékbeli méhészek 2000
januárjában megalakítottuk a Jásznektár Szövet—
kezetet, ami új típusú értékesítő, beszerző, úgy—
mond mindenben megfelel a kor követelményei—
nek. Tervezgettük: hogyan tovább? Értékesíteni
kell! Ki az üvegezésben, ki a lédig értékesítésben

236/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben, amely a
mezőgazdasági termelők nyilvántartásba vételé—
ról rendelkezik, igenis ott szerepelnek a méhcsa-
ládok. Azt meg nem tudom, ki találta ki és miért,
hogy a méhek nem számítanak számosállatnak.
Négy sertés igen, mondjuk tíz méhcsalád meg
nem. Milyen alapon? Jogszabályban erre utalást
én nem találtam. .
Az már csak hab a tortán, hogy a Hivatal a fel-
lebbezésünk elutasításában is e rendeletre hivat-
kozik, amely rendelet 2. § (4) bekezdése szá-
momra elég egyértelműen rendelkezik. ,,(4) A

vélte a megoldást. Egyben azonban, azt hi- - Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Mi-

szem, mindannyian egyetértettünk:
pénz nélkül nem tudunk elindulni.

niszte'riam által külön rendelet alapján
elismert zöldség-, gyümölcstermeló'i,

Igéretekben persze nem volt hiány. _ értékesítő szervezetek, illetve a mező-

Aztán hipp—hopp a 2000-es támo—
gatási rendeletből teljesen kimarad-
tak az új típusú szövetkezetek.
Csalódtunk az ígéretekben. Saj—
nos nem utoljára.

De jött a 2001-es év, és láss
csodát, megint benne vagyunk a
támogatási rendeletben. Neki-
gyürkőztünk. a méhészeti munkák kellős közepén
szaladgáltam a bank, az FVM—hivatal és a méhe-
im között, de sikerült összeszedni a szükséges pa—
pírokat a május 5 -i határidőre. Majd: vártunk. Az-
tán: vártunk! Később: még mindig vártunk!

Itt jegyzem meg, a rendelet a kérelmek elbírálá-
sára 30 napot ír elő. Ehhez képest mi június 26—i
keltezéssel (52 nap) kaptunk egy tájékoztatást, mi—
szerint olyan nagy számú támogatási kérelem ér-
kezett be, amit nem tudnak kielégíteni, így új ,,ke—
retelosztási alapelvek" kidolgozása van folyamat—
ban. Szerintem nem a kérelem volt sok,h_anem a
pénz kevés, de ezen most nem nyitok vitát, mert
egyedül ülök itt a gép előtt, így nincs kivel vitat-

koznom, ráadásul meg se tudna győzniaz ellenke-- '

zőjéről senki. Mondom ezt azért is, mert ez előtt
az értesítés előtt nem hivatalos forrásból mi már
értesültünk arról, hogy az eredetileg ezekre a tá—
mogatásokra az FVM költségvetésében megcím-
zett összeg, különböző átcsoportosítások folytán,
mintegy a tizedére csökkent.

Ezután - mivel a levélben szíves türelmünket
is kérték — mi újra vártunk és vártunk... Mígnem
eljött az október, annak is 18. (a beadástól 166.)
napja, amikor ajánlott levél formájában . . .hímök
jő... Persze a kérelmünket elutasították. Ez az
előzmények tudatában— nem lepett meg túlságo—
' san, de az indoklás annál inkább. Az megér egy
misét. Szó szerint idézek belőle: ,,A Jásznektár

Szövetkezet részére afenlijogszabály szerint ige-"

nyelhetó' támogatás nem biztosítható, mivel a
méhészek nem tudják ezen tevékenységükalap—
ján a regisztrációs előírást teljesíteni. " .

Ez a mondat felvet egy-két kérdést: mert mi-
csoda dolog az, ha egy minden szempontból
(adózás stb.) mezőgazdasági tevékenységet vég—
zőnek számító termelő, aki állatokat tart, ebből
él, e tevékenysége alapján nem tudja magát re—
gisztrálni? Ez szerintem nem is igaz, bármilyen
hivatalosan is közölték ezt velünk. Ugyanis aJászNe/rfa'r
SZÖVETKEZET feltétele az e rendelet szerinti

gazdasági termékek és áruk beszerzé-
sére, feldolgozására, tárolására, ér-
tékesítésére létrejött szövetkezetek
esetében a miniszter által külön
rendeletben meghatározott tá-
mogatás igénybevételének nemnyilvántartásba vétel. "

Akkor most kell a regisztráció vagy nem. Az
FVM—rendelet szerint igen, a Kormányrendelet
szerint nem. Nem könnyű értelmezni egy egy-
szerű méhész embernek a paragrafusokat. En
azonban úgy tudom, nemcsak az ebeknél érvé-
nyesíti az erősebb az akaratát, hanem ütközés
esetén a jogszabályoknál is az úgynevezett ma-
gasabb szintíí az irányadó. Ha ez így van, akkor
viszont esetünkben értelmét veszíti ez az egész
regisztrációs procedúra, és természetesen támo-
gatási kérelmünk elutasítása ezen okok miatt

nem jogos.
Persze valószínű akkor sem jutott volna pénz
nekünk, ha ,,. .. van rajtunk sapka." Mert a való—

di gond a megyei keretösszeg nagysága volt. Il—

letve kicsisége. De akkor miért nem ezt írják az
indoklásba? Vagy ez már politika? Na azt én ak-
kor meg se próbálom megérteni. Szövetkezetünk
azon tagjait inkább megértem, akik már jelezték
kilépési szándékukat, csalatkozva az ígéretek—
ben. és bevallom, mi vezetök sem igazán látjuk,
milyen irányban tudnánk pénz nélkül elindulni
azon a rögös úton, amelyre a szövetkezet meg-
alakításával ráléptünk. A mi helyzetünk még
annyival kényesebb, hogy a tagok előtt is nekünk
kell a bizonyítványt magyarázni, pedig nagyon—
nagyonxsok (természetesen díjazás nélküli) mun—
kánk eredménye az, hogy ezek a szövetkezetek
megalakultak és várják a szebb jövőt.

Ezek után már csak egy kérdés fogalmazódik ;
meg bennünk: vajon a sok ígéret után 2002—ben ',
lesz-e elég pénz, hogy legalább az olyan szövet—
kezeteknek jusson támogatás, akik olyan termék-
kel próbálnak bejutni az EU piacaira, ami elvileg
legalább versenyképes, mint pl.: a méz. Vagy új-
ra csak a szakállas viccet idézhetjük majd, mely
szerint: ,,...Járni jár, csak nem jut!...

, ; , Bezzeg lászló
) a_JASZNEKTAR Szövetkezet elnöke