Fájl #110: "13_200109na_meheszet_a.tif"

13_200109na_meheszet_a.tif

PDF Text

Szöveg

IVIÉHÉSZET 2001. szeptember

Kerekasztal-beszélgetés

Az idei gyenge méhészeti évben a figyelem fokozottan fordult a jövő felé.
A kerekasztal-beszélgetés minden temaja —, az ágazat Europai limes
lehetőségei, az állami támogatások fejlesztesehez kapcsolodo kilatasok,
illetve a méz árának és piaci kilátásainak elemzese — azt Vizsgalta,
vajon könnyebb lesz-e vagy nehezebb ezutan,

Számunkra megnyugtató, hogy az Euró-
pai Unió a saját mézigényének a felét
sem képes megtermelni. A mézünk tehát
a jövőben is eladható lesz, csak az a kér-
dés, milyen áron, mert ez ugyanis orsza-
gonként változó. A spanyol méz ára je—
lenleg is alacsonyabb a hazai áraknál, a
franciáé magasabb. A csatlakozás utáni
mézárcsökkenési lehetőség nem túl von-
zó kilátás, aminek a 10,38%-os vám el-
törlése miatt elvileg nem sZabadna meg-
történnie. Ha az exportméz kicsomagolá-
sa nem változik, akkor azt továbbra is
csak minőségjavításra fogják használni, s
az önálló megjelenésről nyugodtan le—
mondhatunk. A csatlakozás után része
leszünk az uniós támogatási rendszernek,
az eddigi támogatási formák megszűn-
hetnek. ' '
A méhészeti szövetkezeteknél még
mindig olyan, alapkérdéseket kell eldön-
teni, hogy egyáltalán szükség van—e rájuk

és életképesek lehetnek-e. Kétségtelen,
hogy új üzemeket nem kell létrehozni,
hiszen a meglévő kapacitások elégsége-
sek. Fel kell építeni saját magukat, ki kell
találniuk szervezeti rendszerüket. Egy
vélemény szerint a tőkehiány miatt ki—
zárt, hogy a szövetkezetek életképesek
legyenek,'a méhészek nem tudják a mű-
ködés költségeit felvállalni. Egy komoly
ágazati érdekérvényesítő erőhöz a méhé—
szek 30-40%—ának szövetkezeti tagnak
kellene lennie, jelenleg kb. 2%—uk az.
Ugyanakkor van már felszámolás alatt
álló méhész szövetkezet, s olyan is,
amely nem fizetett az átvett mézért.

Az állami támogatások alig néhány
éves múltjuk ellenére életünk nélkülöz—
hetetlen részévé váltak. A jelenleg érvé-
nyes rendszer a kétéves költségvetésnek
köszönhetően 2002—ben alapvetően nem
fog változni. Új támogatási forma nem
lesz, a támogatások számát nem lehet

növelni. Ennek köszönhetően a nagyba-
ni méztermelő vándorméhészek külön
állami támogatására nem kerülhet sor.
A forint árfolyamerősödésének köszön-
hetően a méhészeti ágazatot mintegy
200 'mil'lió Ft-os kár érte, amelynek
kompenzálásához kapcsolódóan tárgya-
lások folynak. _

A mézelést tekintve az idei év rendkívü-
li volt. A repce jól mézelt, de az akácméz—
termés a tavalyi évinek 30—40%-ára tehető.
A selyemkóró és a napraforgóméz tekinte-
tében a helyzet egyenesen tragikus. Ezek a
növények gyakorlatilag nem mézeltek.
Napraforgóméz tekintetében a termés már
második éve igen gyenge. Az okokra mé-
hészdoktorainknak és a növénynemesítők—
nek együttesen kellene választ adniuk. Ha
a napraforgó mézelésére tartósan nem szá-
míthatunk, az az egész ágazat stabilitását
veszélyezteti. A mézpiac minden mézfajta

tekintetében egyértelműen keresleti, azaz

az év végére, illetve a jövő év elejére az
árak várhatóan emelkednek. Az akácméz
felvásárlási ára a mézvásár napján 460 Ft,
a hársé 350 Ft, míg a vegyes mézé 290 Ft
körül alakult.

— malya —