Jász Újság

Dublin Core

Cím

Jász Újság

Tárgy

Szépirodalmi és társadalmi lap

Leírás

"Beköszöntő.
Bemutatkozásunk alkalmával programmot kell adnunk. Elveket,eszmé­ket, törekvéseket irni zászlónkra, me­lyekért becsülettel küzdeni — s ha kell: harcolni — nemes hivatásunk leend. E lap címében benne van programmja is: Jász Újság.
Hirdetni ápolni, kérni, követelni, fejleszteni mindent, ami jász és a jászokra üd­vös és hasznos.

Programmunk tehát ez lesz:

1. Nemcsak helyi érdekű, de megyeszerte, az egész Jászságot fel­ ölelő mozgalmat indítani a tervben levő általános választói jog törvénybe iktatásával kapcsolatban, a választó­ kerületek uj beosztásának keretében a „Jászvármegye" kikerekitése iránt Jászberény székhellyel;
2. vitássá nem is tehető jogunk lévén ahhoz, hogy amit tőlünk széles e hazában megcsodált elvhüségünkért elvettek, követeljük a restitutio in
integrumot, kifejezetten a jászberényi törvényszék felállítását és vagy a hon­véd huszárság vagy másnemű kato­naság visszahelyezését;
3. Jászberény hovatovább a Jászság szellemi gócpomjává alakulván, kulturális intézményeink szaporítását is kérjük, nevezetesen az államsegélylyel felállítandó ipariskolát és 6 osz­tályú polgári fiuiskolát, a tanfelügyelői kirendeltséget;
4. a jász összetartozandóság emelése megkívánja, hogy papiroson létező Közművelődési Egyesületet, jász­ muzeumot, Palotásy-dalkört mint szük­séges intézményeket fejlődni, működni, kolportálni elősegítsük;
5. a szövetkezés a gazdálkodás igazi formája lévén, melyben a fe­lebarátok összefognak és a közös jó­ért fáradoznak, küzdünk a városi bank felállításáért, mellyel kapcsolatban a
tűzbiztosítás és tűzoltói intezményünk fejlesztése is eszközölhető. Gabonaraktár , pinceszövetkezet, tej- és vaj-termelö szövetkezet a városnak csak hasznára válhatik, ezért azok megva­lósítását, felállítását sürgetjük;
6. helyes város fejlesztési politikát követelünk, melynek föelve legyen mindazon tényezők házi kezelésbe vétele, amik most produktív hasznot hoznak ugyan tulajdonosaiknak, de a város érdekeit nem kielégítően szol­gálják;
7. közbiztonsági viszonyaink egyedül lehető javítása érdekében küzdünk a rendőrség államosításáért és támogatunk olyan törekvéseket, melyek a közbiztonsági szolgálat helyes
megoldását célozzák;
8. az ipari és kereskedelmi in­tézményeink előre fejlődésére minden téren és alkalommal közremunkálni kívánunk.
9. Hírlapírói működésünk egyik fő alapelvének ismerjük és valljuk a valláserkölcsi élet Kifejlesztésének legnemesebb kötelességét, ugy és akként kívánunk munkálkodni e téren, hogy a felekezetieskedés látszatát is ke­rülve, tisztán az emberszeretet és val­lási meggyőződés munkájában s nem az egymás elleni gyűlölet szításában legyen erős a tollúnk.
Egy szóval a sajtó igaz munkás­ságával kívánunk a hazának és e sokat szenvedett jászföldnek hasznára, előnyére válni. "

1. évfolyam - 1. szám; Jászberény, 1910. február 13

Készítő

Jász Újság 1910. febr. 13. - 1914. dec. 25.
Alcím: Szépirodalmi és társadalmi lap, 1911. : Közgazdasági, társadalmi és szépirodalmi lap Megjelenés helye: Jászberény
Megjelenés: hetente kétszer (vasárnap, csütörtök), 1913. jan 12. : hetente
Feőszerk. : Beleznay László, 1913. jan. 12. : Barsy Károly, 1913. dec. 7. : Darányi Ferenc, 1914. márc. : 22. Farkas Károly
Szerk.: 1911. maj. 14. : Darányi Ferenc
Főmunkatárs: 1913. dec. 7. - 1914. márc. 15. : Farkas Károly
Laptulajdonos: 1910. márc. 3.: Darányi Ferenc
Kiadó: Pesti Péter, Jászberény, 1910. márc. 3. : Darányi Ferenc, Jászberény (laptulajdonos)
Nyomda: Pesti Péter, Jászberény, 1912. júl. 10. : Novotha Andor, Jászberény
Méret: 42 cm
Megjegyzés: mell. : 1910.: 91. sz. (karácspnyi mell.), 1911.: 82. sz

Info: A Jászság Könyvészete (Szerk: Gulyás Erzsébet)

Forrás

Jászberényi Városi Könyvtár archivum

Közzétette

Jászberényi Városi Könyvtár

Dátum

1910-1914

Jogok

Copíright Jászberényi Városi Könyvtár

Formátum

PDF

Nyelv

Magyar